HS - 04942615350/ HSS - 04942615254

V.V.M.H.S.S. MARAKKARA


MALAYALAM
ARABIC
SANSKRIT
URDU
ENGLISH
HINDI
SS ENG MEDIUM
SS MAL MEDIUM
PHYSICS ENG MEDIUM
PHYSICS MAL MEDIUM
CHEMISTRY ENG MEDIUM
CHEMISTRY MAL MEDIUM
BIOLOGY ENG MEDIUM
BIOLOGY MAL MEDIUM
MATHS ENG MEDIUM
MATHS MAL MEDIUM